Kwaliteit


Beroepscode NIP

Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) vindt het belangrijk dat het werk van psychologen van goede kwaliteit is. Daarom heeft het NIP een beroepscode opgesteld. In de Beroepscode voor Psychologen 2015 staan de eisen, richtlijnen en gedragsregels vermeld die aan het beroepsmatig handelen van een psycholoog worden gesteld. Psychologen die lid zijn van het NIP en/of een NIP-registratie hebben, moeten zich houden aan deze beroepscode.

Meer informatie kunt u vinden op de website van het NIP. De beroepscode kunt u ook direct via deze link bekijken


GGZ kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2016 zijn de eisen eisen van het “kwaliteitsstatuut” in werking getreden voor de GGZ beroepsgroep. Dit is gedaan in het kader van de bevordering van de kwaliteit van samenwerking tussen de overheid en de beroepsorganisaties van hulpverleners in de GGZ.

De door de overheid geëiste formele beschrijving van all medewerkers van Psychologen Praktijk Boxtel kunt u hier inzien:

Kwaliteitsstatuut Nicole Schuttelaar

Kwaliteitsstatuut Mariël Holtermans

Kwaliteitsstatuut Jurgen Vos

Kwaliteitsstatuut Bram Nusselein


Visitatie NIP

In 2022 heeft Psychologen Praktijk Boxtel meegedaan aan het visitatietraject van het NIP.

Kwaliteitsvisitatie is een ter plaatse te verrichten onderzoek waarbij leden van een beroepsgroep in georganiseerd verband, de wijze waarop en de omstandigheden waaronder de zorg wordt verleend, beoordelen. Het visitatietraject wordt afgesloten met het bezoek van een opgeleide visiteur, waarbij aan de hand van het feedbackrapport en verbeterplan werkprocessen worden besproken. Het belangrijkste doel van de visitatie is een verbeterproces op gang te brengen en de kwaliteit te verhogen en aan te scherpen. In het visitatietraject komt tot uitdrukking dat professionals die zelfstandig werken de eigen deskundigheid voortdurend willen optimaliseren en daarop reflecteren.

Op 22 december 2022 heeft Nicole Schuttelaar (praktijkhouder) het Certificaat Kwaliteitsvisitatie NIP ontvangen. De praktijkvoering van Psychologen Praktijk Boxtel voldoet daarmee aan de professionele standaard.


ROM

Vanaf 2014 zijn we gestart met het doen van ROM-metingen via het portaal van Telepsy. ROM betekent Routine Outcome Monitoring.

We gebruiken ROM gegevens om de effectiviteit van onze behandeling te meten en de kwaliteit te verbeteren. Aan het begin en aan het einde van de behandeling meten we de klachten met een algemene klachtenlijst die u via de mail toegestuurd krijgt en thuis kunt invullen. De gegevens worden anoniem aangeleverd aan de SBG (Stichting Benchmark GGZ). Voor meer informatie: www.sbggz.nl.

U bent niet verplicht om deel te nemen maar het wordt wel zeer op prijs gesteld.


Klachten regeling

Mocht het zich voordoen dat u het oneens bent met aspecten van de behandeling dan nodigen wij u van harte uit dit met ons te bespreken. Wij zien klachten als een mogelijkheid om onze zorg te verbeteren en te optimaliseren. Dus heeft u opmerkingen of klachten, laat het dan vooral weten. Wij zullen ons best doen om aan een oplossing te werken.

Een rechtstreeks gesprek met de psycholoog bij wie u onder behandeling bent, is vaak de snelste weg tot een oplossing. U kunt ook bellen of een brief schrijven naar uw behandelaar. Uw klacht wordt altijd serieus genomen.

Mocht een gesprek met uw psycholoog niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kunt u een klacht indienen bij de LVVP. Als uw psycholoog lid is van de LVVP, kunt u gebruik maken van de LVVP-klachtenregeling. U kunt meer informatie vinden op www.lvvp.info

Ook het College van Toezicht van het NIP neemt klachten in behandeling over psychologen die NIP-lid zijn. De klacht moet gaan over het beroepsmatig handelen van de psycholoog (zie Beroepscode NIP). Meer informatie over de procedure is te vinden via www.psynip.nl


Medewerkers en Registraties

Alle medewerkers van Psychologen Praktijk Boxtel werken volgens de Beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze code schrijft voor dat het gedrag en de werkhouding van de psycholoog verantwoordelijk, integer, respectvol en deskundig moet zijn. In deze beroepscode staan richtlijnen en gedragsregels die zijn afgeleid van deze vier basisprincipes. Deze gedragsregels maken het voor zowel cliënt, opdrachtgever als psycholoog duidelijk welke rechten en plichten er ten aanzien van behandeling, onderzoek, het dossier en andere zaken gelden. De volledige beroepscode is te lezen via de link op onze web site

Verder zijn we aangesloten bij de LVVP (Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigd Psychologen en Psychotherapeuten) zie: www.lvvp.info

Alle medewerkers van Psychologen Praktijk Boxtel zijn BIG geregistreerd, zie www.bigregister.nl

Psychologen Praktijk Boxtel in ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 14061028

De AGB code van Psychologen Praktijk Boxtel is 94002555