admin


Beroepscode NIP

Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) vindt het belangrijk dat het werk van psychologen van goede kwaliteit is. Daarom heeft het NIP een beroepscode opgesteld. In de Beroepscode voor Psychologen 2015 staan de eisen, richtlijnen en gedragsregels vermeld die aan het beroepsmatig handelen van een psycholoog worden gesteld. Psychologen die lid zijn van het NIP en/of een NIP-registratie hebben, moeten zich houden aan deze beroepscode.

Meer informatie kunt u vinden op de website van het NIP. De beroepscode kunt u ook direct via deze link bekijken


GGZ kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2016 zijn de eisen eisen van het “kwaliteitsstatuut” in werking getreden voor de GGZ beroepsgroep. Dit is gedaan in het kader van de bevordering van de kwaliteit van samenwerking tussen de overheid en de beroepsorganisaties van hulpverleners in de GGZ.

De door de overheid geëiste formele beschrijving van all medewerkers van Psychologen Praktijk Boxtel kunt u hier inzien:

Kwaliteitsstatuut Nicole Schuttelaar

Kwaliteitsstatuut Mariël Holtermans

Kwaliteitsstatuut Jurgen Vos

Kwaliteitsstatuut Bram Nusselein


Visitatie NIP

In 2022 heeft Psychologen Praktijk Boxtel meegedaan aan het visitatietraject van het NIP.

Kwaliteitsvisitatie is een ter plaatse te verrichten onderzoek waarbij leden van een beroepsgroep in georganiseerd verband, de wijze waarop en de omstandigheden waaronder de zorg wordt verleend, beoordelen. Het visitatietraject wordt afgesloten met het bezoek van een opgeleide visiteur, waarbij aan de hand van het feedbackrapport en verbeterplan werkprocessen worden besproken. Het belangrijkste doel van de visitatie is een verbeterproces op gang te brengen en de kwaliteit te verhogen en aan te scherpen. In het visitatietraject komt tot uitdrukking dat professionals die zelfstandig werken de eigen deskundigheid voortdurend willen optimaliseren en daarop reflecteren.

Op 22 december 2022 heeft Nicole Schuttelaar (praktijkhouder) het Certificaat Kwaliteitsvisitatie NIP ontvangen. De praktijkvoering van Psychologen Praktijk Boxtel voldoet daarmee aan de professionele standaard.


ROM

Vanaf 2014 zijn we gestart met het doen van ROM-metingen via het portaal van Telepsy. ROM betekent Routine Outcome Monitoring.

We gebruiken ROM gegevens om de effectiviteit van onze behandeling te meten en de kwaliteit te verbeteren. Aan het begin en aan het einde van de behandeling meten we de klachten met een algemene klachtenlijst die u via de mail toegestuurd krijgt en thuis kunt invullen. De gegevens worden anoniem aangeleverd aan de SBG (Stichting Benchmark GGZ). Voor meer informatie: www.sbggz.nl.

U bent niet verplicht om deel te nemen maar het wordt wel zeer op prijs gesteld.


Klachten regeling

Mocht het zich voordoen dat u het oneens bent met aspecten van de behandeling dan nodigen wij u van harte uit dit met ons te bespreken. Wij zien klachten als een mogelijkheid om onze zorg te verbeteren en te optimaliseren. Dus heeft u opmerkingen of klachten, laat het dan vooral weten. Wij zullen ons best doen om aan een oplossing te werken.

Een rechtstreeks gesprek met de psycholoog bij wie u onder behandeling bent, is vaak de snelste weg tot een oplossing. U kunt ook bellen of een brief schrijven naar uw behandelaar. Uw klacht wordt altijd serieus genomen.

Mocht een gesprek met uw psycholoog niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kunt u een klacht indienen bij de LVVP. Als uw psycholoog lid is van de LVVP, kunt u gebruik maken van de LVVP-klachtenregeling. U kunt meer informatie vinden op www.lvvp.info

Ook het College van Toezicht van het NIP neemt klachten in behandeling over psychologen die NIP-lid zijn. De klacht moet gaan over het beroepsmatig handelen van de psycholoog (zie Beroepscode NIP). Meer informatie over de procedure is te vinden via www.psynip.nl


Medewerkers en Registraties

Alle medewerkers van Psychologen Praktijk Boxtel werken volgens de Beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze code schrijft voor dat het gedrag en de werkhouding van de psycholoog verantwoordelijk, integer, respectvol en deskundig moet zijn. In deze beroepscode staan richtlijnen en gedragsregels die zijn afgeleid van deze vier basisprincipes. Deze gedragsregels maken het voor zowel cliënt, opdrachtgever als psycholoog duidelijk welke rechten en plichten er ten aanzien van behandeling, onderzoek, het dossier en andere zaken gelden. De volledige beroepscode is te lezen via de link op onze web site

Verder zijn we aangesloten bij de LVVP (Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigd Psychologen en Psychotherapeuten) zie: www.lvvp.info

Alle medewerkers van Psychologen Praktijk Boxtel zijn BIG geregistreerd, zie www.bigregister.nl

Psychologen Praktijk Boxtel in ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 14061028

De AGB code van Psychologen Praktijk Boxtel is 94002555


Links

Voor jeugdhulp verwijzen we  naar de praktijk 4kids&co in Boxtel van onze collega Esther Huijbers. Zie voor meer informatie:  www.4kidsandco.nl.

Hieronder vindt u nog een aantal informatieve links met betrekking tot beroepsuitoefening, onderzoek, psychopathologie en behandeling.

Nederlands Instituut van Psychologen

Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten

Trimbos instituut

Fonds Psychische Gezondheid

Gezondheidsplein

Registratie en informatie beroepsbeoefenaren in de zorg


Hoe verloopt de behandeling

Voorop staat dat alle gesprekken tussen cliënt en psycholoog strikt vertrouwelijk zijn. De psycholoog heeft een geheimhoudingsplicht en is gebonden aan de beroepscode van het NIP. Het eerste gesprek is een intakegesprek waarin uw klachten uitgebreid in kaart worden gebracht. Vervolgens worden in wederzijds overleg voorlopige werkdoelen afgesproken. Dit leggen we vast in een zogenaamd behandelplan. Soms volgt een psychologisch onderzoek met behulp van vragenlijsten. De resultaten van dit onderzoek worden vervolgens naar u teruggekoppeld.

Er wordt praktisch en klachtgericht gewerkt, waarbij de nadruk ligt op hier-en-nu. Alles gebeurt in overleg en u kunt op elk moment stoppen met de behandeling (graag in overleg). Gesprekken kunnen face-to-face of online plaatsvinden in overleg met uw behandelaar. Wij maken gebruik van E-health modules via Embloom zodat u ook thuis aan uw klachten of hulpvraag kunt werken.

Meestal vindt terugkoppeling naar de verwijzer plaats wat uiteraard niet zonder uw schriftelijke toestemming zal gebeuren. Een gemiddelde behandelingsduur ligt rond de 8 sessies. Dit is echter slechts een gemiddelde. De behandelingsduur wordt beïnvloed door diverse factoren zoals aard van de klacht, persoonlijkheidskenmerken, sociale omstandigheden etc.

Behandelmethoden

 • Cognitieve en/of gedragstherapie
 • Cliëntgerichte psychotherapie
 • Systeemtherapie
 • EMDR
 • E-health
 • EFT
 • ACT en Mindfulness

Met welke klachten kan ik terecht?

Klachten waarmee u zich bij ons kunt aanmelden zijn bijvoorbeeld:

 • Angst en paniekklachten
 • Trauma
 • Depressie of somberheid
 • Ziekteangst (hypochondrie)
 • Burnout
 • Werk- en studieproblemen
 • Rouwverwerking
 • Aanpassingsproblemen
 • Relatieproblemen
 • Sexuele problemen
 • Eetproblemen
 • Slaapstoornissen
 • Lichamelijke klachten zonder medische oorzaak
 • Dwanghandelingen
 • Extreem piekeren
 • Identiteitsproblemen
 • Verlegenheid of gebrek aan zelfvertrouwen
 • Negatief zelfbeeld
 • Problemen met ouder worden
 • Eenzaamheid
 • Assertiviteitsproblemen
 • Concentratiestoornissen

Tarieven

Het nieuwe zorgprestatiemodel

Het zorg prestatiemodel is de naam van de nieuwe bekostiging voor de ggz (geestelijke gezondheidszorg ) en is ingegaan op 1 januari 2022. Tot deze datum werden ggz-behandelingen als één compleet behandeltraject afgerekend. In het zorgprestatiemodel worden ggz-behandelingen als losse zorgprestaties gedeclareerd.

Wat is dan een zorgprestatie?

Uw behandeling in de ggz bestaat uit verschillende onderdelen. Voorbeelden van een zorgprestatie zijn o.a. de gesprekken met een zorgver­lener, een online sessie, een e-mail consult etc. In het zorgprestatiemodel heten al deze losse onderdelen zorgprestaties. Deze zorgprestaties komen op de factuur die de behandelaar aan (u of) uw zorgverzekeraar stuurt. Zo is duidelijk voor welke zorg (u of) uw zorgverzekeraar betaalt

Wat betekent dit voor mij als cliënt?

Het aantal vergoede gesprekken hangt af van het zorgvraagtype. Het zorgvraagtype geeft informatie over bijv. de zwaarte van uw hulpvraag. Aan het begin van uw behandeling legt uw behandelaar een zorgvraagtype vast. Door middel van een vragenlijst wordt het zorgvraagtype bepaald. Soms stelt uw behandelaar tijdens de behandeling opnieuw het zorgvraagtype vast om verandering waar nodig duidelijk te maken.

Het zorgvraagtype bepaalt niet de prijs van de behandeling. Dat doen de zorgprestaties die u krijgt.

Wat kost een behandeling?

Een behandeling heeft een aantal gesprekken, ook wel consulten genoemd. Deze kunt u op uw factuur terugvinden als zorgprestatie diagnostiek van meestal 45 minuten of soms 60 of 120 minuten. Er is ook een zorgprestatie behandeling van meestal 45 minuten of soms 60 of 120 minuten. 

De duur van een consult bepaalt het tarief. Heeft u op één dag meerdere keren contact met uw zorgverlener via e-mail of chat? Dan kan dit als 1 consult op de rekening staan.

 • De eerste twee gesprekken van elke behandeling zijn meestal diagnostiek (inschatten van klachten, achtergrond van de klachten, uw hulpvraag etc.)
 • De volgende gesprekken zijn behandeling (meestal gericht op klachtvermindering)

Kosten en vergoeding

Als wij met uw zorgverzekeraar een contract hebben gaat de factuur rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. U merkt dan alleen de verrekening van uw eigen risico (als dat nog open stond).

In sommige gevallen krijgt u zelf de factuur, bijvoorbeeld:

 • als uw klachten niet door de zorgverzekeraar worden vergoed (zie hieronder bij wat wordt niet vergoed?)
 • als wij geen contract hebben met uw zorgverzekeraar
 • als u de rekening zelf voorschiet of indient bij bijvoorbeeld uw werkgever

Hieronder vindt u de tarieven zoals die zijn vastgesteld door de NZA voor 2024

NZA Ambulant- kwaliteitsstatuut sectie II GZ-psycholoog

Diagnostiek 15 minuten € 68,88 Behandeling 15 minuten € 56,19
Diagnostiek 30 minuten € 114,20 Behandeling 30 minuten € 95,67
Diagnostiek 45 minuten € 159,70Behandeling 45 minuten € 135,89
Diagnostiek 60 minuten € 183,44Behandeling 60 minuten € 161,46
Diagnostiek 75 minuten € 223,48Behandeling 75 minuten € 198,72
Diagnostiek 90 minuten € 274,01 Behandeling 90 minuten € 242,76
Diagnostiek 120 minuten € 380,13Behandeling 120 minuten € 346,41

Intercollegiaal overleg kort € 25,05

Intercollegiaal overleg lang € 76,35

Niet basis-pakketzorg consult € 131,82

Goed om te weten

 • Als uw behandeling in een nieuw jaar nog doorloopt mag uw zorgverzekeraar voor het nieuwe jaar opnieuw uw eigen risico van 385,- euro verrekenen.
 • Zonder een verwijzing door een huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist wordt uw behandeling niet vergoed.
 • Duur van de sessie: een sessie duurt doorgaans 45 of 60 minuten. De daadwerkelijke gesprekstijd wordt gedeclareerd. Een sessie kan ook korter of langer duren, bijvoorbeeld 30, 100 minuten of zelfs 120 minuten. Dit zijn meestal uitzonderingen en vinden altijd plaats in overleg met u. 
 • Was u al in zorg in 2023 en loopt uw behandeling door in 2024? Dan heeft u geen nieuwe verwijzing nodig. Een verwijzing van uw huisarts is doorgaans 9 maanden geldig.
 • Let op als u overstapt naar een andere zorgverzekeraar. Als uw behandeling in het nieuwe kalenderjaar door­loopt, valt dit deel onder de nieuwe polis. Check dan of de nieuwe zorgverzekeraar uw zorgverlener (volledig) vergoedt.

Wat wordt niet vergoed?

Onderstaande hulpvragen die wij behandelen worden niet (meer) door uw zorgverzekeraar vergoed. Dit noemen we niet basis-pakketzorg. U ontvangt hiervoor zelf de rekening:

 • Relatieproblemen
 • Aanpassingsstoornissen
 • Rouwverwerking
 • Werk gerelateerde problemen
 • Hulp aan jongeren onder de 18 jaar 

No-show

Het no-show tarief is € 116,- Als u niet op de afspraak verschijnt zonder afmelding rekenen wij het no-show tarief. Indien u te laat afmeldt (minder dan 24 uur van tevoren) zal 50% van het no-show tarief in rekening worden gebracht: € 58,-. Deze kosten worden niet door uw zorgverzekeraar vergoed.


Welkom bij Psychologen Praktijk Boxtel

Op deze website vindt u praktische informatie over de praktijk, verwijzing, vergoedingen, etc. Indien u het antwoord op uw vraag niet kunt vinden of prijs stelt op persoonlijk contact dan nodigen wij u van harte uit om contact op te nemen via het menu Contact.

De praktijk is telefonisch bereikbaar op nummer 0411-611910. Indien u niet persoonlijk te woord gestaan kunt worden, kunt u een boodschap inspreken, graag met vermelding van uw telefoonnummer. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. U kunt natuurlijk ook een email sturen naar info@psychologenpraktijkboxtel.nl

Hierbij verwijzen wij u naar ons Privacy statement PPNS 2018

Mochten er vragen zijn stel deze dan gerust, bij voorkeur via e-mail.