admin


Beroepscode NIP

Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) vindt het belangrijk dat het werk van psychologen van goede kwaliteit is. Daarom heeft het NIP een beroepscode opgesteld. In de Beroepscode voor Psychologen 2015 staan de eisen, richtlijnen en gedragsregels vermeld die aan het beroepsmatig handelen van een psycholoog worden gesteld. Psychologen die lid zijn van het NIP en/of een NIP-registratie hebben, moeten zich houden aan deze beroepscode.

Meer informatie kunt u vinden op de website van het NIP. De beroepscode kunt u ook direct via deze link bekijken


GGZ kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2016 zijn de eisen eisen van het “kwaliteitsstatuut” in werking getreden voor de GGZ beroepsgroep. Dit is gedaan in het kader van de bevordering van de kwaliteit van samenwerking tussen de overheid en de beroepsorganisaties van hulpverleners in de GGZ.

De door de overheid geëiste formele beschrijving van all medewerkers van Psychologen Praktijk Boxtel kunt u hier inzien:

Kwaliteitsstatuut Nicole Schuttelaar

Kwaliteitsstatuut Mariël Holtermans

Kwaliteitsstatuut Jurgen Vos

Kwaliteitsstatuut Ingeborg Huyben


Visitatie NIP

Eind 2016 heeft Psychologen Praktijk Boxtel meegedaan aan het visitatietraject van het NIP.

Kwaliteitsvisitatie is een ter plaatse te verrichten onderzoek waarbij leden van een beroepsgroep in georganiseerd verband, de wijze waarop en de omstandigheden waaronder de zorg wordt verleend, beoordelen. Het visitatietraject wordt afgesloten met het bezoek van een opgeleide visiteur, waarbij aan de hand van het feedbackrapport en verbeterplan werkprocessen worden besproken. Het belangrijkste doel van de visitatie is een verbeterproces op gang te brengen en de kwaliteit te verhogen en aan te scherpen. In het visitatietraject komt tot uitdrukking dat professionals die zelfstandig werken de eigen deskundigheid voortdurend willen optimaliseren en daarop reflecteren.

Op 20 december 2016 heeft Nicole Schuttelaar (praktijkhouder) het Certificaat Kwaliteitsvisitatie NIP ontvangen. De praktijkvoering van Psychologen Praktijk Boxtel voldoet daarmee aan de professionele standaard.


ROM

Vanaf 2014 zijn we gestart met het doen van ROM-metingen via het portaal van Telepsy. ROM betekent Routine Outcome Monitoring.

We gebruiken ROM gegevens om de effectiviteit van onze behandeling te meten en de kwaliteit te verbeteren. Aan het begin en aan het einde van de behandeling meten we de klachten met een algemene klachtenlijst die u via de mail toegestuurd krijgt en thuis kunt invullen. De gegevens worden anoniem aangeleverd aan de SBG (Stichting Benchmark GGZ). Voor meer informatie: www.sbggz.nl.

U bent niet verplicht om deel te nemen maar het wordt wel zeer op prijs gesteld.


Klachten regeling

Mocht het zich voordoen dat u het oneens bent met aspecten van de behandeling dan nodigen wij u van harte uit dit met ons te bespreken. Wij zien klachten als een mogelijkheid om onze zorg te verbeteren en te optimaliseren. Dus heeft u opmerkingen of klachten, laat het dan vooral weten. Wij zullen ons best doen om aan een oplossing te werken.

Een rechtstreeks gesprek met de psycholoog bij wie u onder behandeling bent, is vaak de snelste weg tot een oplossing. U kunt ook bellen of een brief schrijven naar uw behandelaar. Uw klacht wordt altijd serieus genomen.

Mocht een gesprek met uw psycholoog niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kunt u een klacht indienen bij de LVVP. Als uw psycholoog lid is van de LVVP, kunt u gebruik maken van de LVVP-klachtenregeling. U kunt meer informatie vinden op www.lvvp.info

Ook het College van Toezicht van het NIP neemt klachten in behandeling over psychologen die NIP-lid zijn. De klacht moet gaan over het beroepsmatig handelen van de psycholoog (zie Beroepscode NIP). Meer informatie over de procedure is te vinden via www.psynip.nl


Medewerkers en Registraties

Alle medewerkers van Psychologen Praktijk Boxtel werken volgens de Beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze code schrijft voor dat het gedrag en de werkhouding van de psycholoog verantwoordelijk, integer, respectvol en deskundig moet zijn. In deze beroepscode staan richtlijnen en gedragsregels die zijn afgeleid van deze vier basisprincipes. Deze gedragsregels maken het voor zowel cliënt, opdrachtgever als psycholoog duidelijk welke rechten en plichten er ten aanzien van behandeling, onderzoek, het dossier en andere zaken gelden. De volledige beroepscode is te lezen via de link op onze web site

Verder zijn we aangesloten bij de LVVP (Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigd Psychologen en Psychotherapeuten) zie: www.lvvp.info

Alle medewerkers van Psychologen Praktijk Boxtel zijn BIG geregistreerd, zie www.bigregister.nl

Psychologen Praktijk Boxtel in ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 14061028

De AGB code van Psychologen Praktijk Boxtel is 94002555


Links

Voor jeugdhulp verwijzen we  naar de praktijk 4kids&co in Boxtel van onze collega Esther Huijbers. Zie voor meer informatie:  www.4kidsandco.nl.

Hieronder vindt u nog een aantal informatieve links met betrekking tot beroepsuitoefening, onderzoek, psychopathologie en behandeling.

Nederlands Instituut van Psychologen

Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten

Trimbos instituut

Fonds Psychische Gezondheid

Gezondheidsplein

Registratie en informatie beroepsbeoefenaren in de zorg


Hoe verloopt de behandeling

Voorop staat dat alle gesprekken tussen cliënt en psycholoog strikt vertrouwelijk zijn. De psycholoog heeft een geheimhoudingsplicht en is gebonden aan de beroepscode van het NIP. Het eerste gesprek is een intakegesprek waarin uw klachten uitgebreid in kaart worden gebracht. Vervolgens worden in wederzijds overleg voorlopige werkdoelen afgesproken. Dit leggen we vast in een zogenaamd behandelplan. Soms volgt een psychologisch onderzoek met behulp van vragenlijsten. De resultaten van dit onderzoek worden vervolgens naar u teruggekoppeld.

Er wordt praktisch en klachtgericht gewerkt, waarbij de nadruk ligt op hier-en-nu. Alles gebeurt in overleg en u kunt op elk moment stoppen met de behandeling (graag in overleg).

Meestal vindt terugkoppeling naar de verwijzer plaats wat uiteraard niet zonder uw schriftelijke toestemming zal gebeuren. Een gemiddelde behandelingsduur ligt rond de 8 sessies. Dit is echter slechts een gemiddelde. De behandelingsduur wordt beïnvloed door diverse factoren zoals aard van de klacht, persoonlijkheidskenmerken, sociale omstandigheden etc.

Behandelmethoden

 • Cognitieve en/of gedragstherapie
 • Cliëntgerichte psychotherapie
 • Systeemtherapie
 • EMDR
 • E-health
 • EFT
 • ACT en Mindfulness

Met welke klachten kan ik terecht?

Klachten waarmee u zich bij ons kunt aanmelden zijn bijvoorbeeld:

 • Angst en paniekklachten
 • Trauma
 • Depressie of somberheid
 • Ziekteangst (hypochondrie)
 • Burnout
 • Werk- en studieproblemen
 • Rouwverwerking
 • Aanpassingsproblemen
 • Relatieproblemen
 • Sexuele problemen
 • Eetproblemen
 • Slaapstoornissen
 • Lichamelijke klachten zonder medische oorzaak
 • Dwanghandelingen
 • Extreem piekeren
 • Identiteitsproblemen
 • Verlegenheid of gebrek aan zelfvertrouwen
 • Negatief zelfbeeld
 • Problemen met ouder worden
 • Eenzaamheid
 • Assertiviteitsproblemen
 • Concentratiestoornissen

Tarieven

De Generalistische Basis-GGZ bestaat uit 4 prestaties die uit uw basisverzekering vergoed worden: kort, middellang, intensief en onvolledig. Er wordt niet langer in sessies gerekend, maar in ‘prestaties’. De maximale tijdsduur in een prestatie bestaat uit de contacttijd met de cliënt èn de indirecte tijd. Bij indirecte tijd moet u bijvoorbeeld denken aan verslaglegging, consultatie, rapportage, overleg met bijv. huisarts, bedrijfsarts of psychiater, E-health en testonderzoek uitwerking.
Deze prestaties worden helemaal vergoed uit uw basisverzekering indien aan de voorwaarden is voldaan.

Die voorwaarden zijn:

 • U hebt een verwijzing van uw huisarts voor de Generalistische Basis-GGZ;
 • De datum op de verwijsbrief dient vóór het eerste consult bij ons te liggen;
 • In de verwijsbrief dient te staan dat er een vermoeden is van een DSM-stoornis

De prestatie die vergoed wordt hangt af van ernst van uw problematiek.

Ongecontracteerde zorg

(vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit)

Prestatie Ernst Gem. tijdsduur Tarief
Kort Lichte DSM stoornissen 295 minuten € 522,13
Middel Matige DSM stoornissen 495 minuten € 885,01
Intensief Ernstige DSM stoornissen 750 minuten € 1434,96
Onvolledig behandeltraject Voortijdige beëindiging 120 minuten € 228,04

Eigen risico

U betaalt geen eigen bijdrage; wel wordt uw eigen risico verrekend. In 2021 is het verplichte eigen risico € 385,- per persoon per jaar. Let op! Indien u uw eigen risico heeft verhoogd wordt dit altijd eerst volledig verrekend.

Niet alles is verzekerde zorg

Relatieproblemen en bijvoorbeeld aanpassingsstoornissen zijn niet langer verzekerde zorg en worden dus niet vanuit de basisverzekering vergoed.

Het tarief dat wij hanteren voor een individueel consult ‘onverzekerde zorg’ is € 110,- per uur.

Het tarief dat wij hanteren voor relatiegesprekken is € 121,00 (inclusief 21% btw) per uur.

Sommige verzekeraars hebben voor behandeling van deze problemen een deel vergoeding opgenomen in de aanvullende verzekering.
U kunt deze informatie vinden in de polis van uw verzekering.

Gecontracteerde zorg:

Wij hebben voor 2021 contracten afgesloten voor alle labels die vallen onder:

 • CZ (o.a. Ohra, Nationale Nederlanden)
 • VGZ (oa. Univé, IZA, ZEKUR, Bewuzt)
 • Zilveren Kruis (Interpolis, FBTO, Achmea, Agis, De Friesland)
 • Zorg en Zekerheid (OWM)
 • ASR (o.a. De Amersfoortse, Ditzo)
 • DSW (o.a. Stad Holland)
 • ONVZ (o.a. Vvaa)
 • Caresq (o.a. Eucare, IptiQ)
 • Eno

Voor al deze labels geldt dat de factuur na afloop van de behandeling rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar wordt gestuurd. Uw zorgverzekeraar verrekent dan met u het eigen risico van het jaar waarin u met de behandeling bent begonnen.

Ongecontracteerde zorg

Indien wij geen contract hebben met uw zorgverzekeraar ontvangt u de rekening zelf en kunt u deze declareren bij uw zorgverzekeraar. U heeft recht op een (gedeeltelijke) vergoeding mits aan de voorwaarden voor verwijzing is voldaan zoals een verwijsbrief van uw huisarts. Wat uw zorgverzekeraar precies vergoedt kunt u het beste vooraf bij uw zorgverzekeraar navragen.

Verhindering

Bij verhindering dient u 24 uur van tevoren af te melden. U kunt dat 24 uur per dag doen via email of voicemail. Niet tijdig geannuleerde afspraken kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar. Hiervoor brengen wij het OVP tarief (€ 110,-) in rekening.


Welkom bij Psychologen Praktijk Boxtel

Op deze website vindt u praktische informatie over de praktijk, verwijzing, vergoedingen, etc. Indien u het antwoord op uw vraag niet kunt vinden of prijs stelt op persoonlijk contact dan nodigen wij u van harte uit om contact op te nemen via het menu Contact.

De praktijk is telefonisch bereikbaar op nummer 0411-611910. Indien u niet persoonlijk te woord gestaan kunt worden, kunt u een boodschap inspreken, graag met vermelding van uw telefoonnummer. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. U kunt natuurlijk ook een email sturen naar info@psychologenpraktijkboxtel.nl

Hierbij verwijzen wij u naar ons Privacy statement PPNS 2018

Maatregelen i.v.m. Corona

Alle psychologen van Psychologen Praktijk Boxtel volgen de richtlijnen en adviezen op van het RIVM

Wij houden ons aan de volgende maatregelen:

 • Wij schudden geen handen en houden minimaal 1,5 meter afstand van elkaar
 • Wilt u s.v.p. onze praktijk niet bezoeken als u (licht) verkouden bent, hoest of zich ziek voelt
 • Wanneer we zelf verkouden zijn of griepverschijnselen hebben nemen we contact met u op om de afspraak te verzetten of om te zetten naar een consult via beeldbellen
 • Wanneer u wilt beeldbellen kunnen we u de (zeer eenvoudige en gebruiksvriendelijke) instructies sturen om het programma daarvoor te installeren

Als u gezond bent dan blijft u welkom in onze praktijk. Als er iets verandert in ons beleid vermelden wij het op de website.

Mochten er vragen zijn stel deze dan gerust, bij voorkeur via e-mail of Whatsapp.